Vedtægter

Vedtægter for Nørre  Aaby  Båring  Håndbold Klub. 

 1. Klubbens navn er: Nørre  Aaby  Båring  Håndbold  Klub, med hjemsted  i Middelfart Kommune. 
 2. Klubbens formål er at give klubbens  medlemmer  sportslige  og  sociale oplevelser. 
 3. Til at varetage klubbens interesser vælges mindst 5 medlemmer, men kan udvides med op til 9 medlemmer såfremt bestyrelsen finder behov.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
  Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang om måneden. 
 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned. 
  Der skal indkaldes med 14 dages varsel. 
  Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 • Valg af dirigent. 
 • Beretning. 
 • Regnskab. 
 • Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 • Valg af revisor og revisorsuppleanter. 
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 suppleant for revisorerne. 
 • Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20 medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen indvarsler hertil. 

Formanden skal underrettes om begæringen og ledsages af forslag til dagsordenen. 

 • 5.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen konstituerer sig således: Valg af formand, kasserer og sekretær. 

Desuden vælges tovholdere til de forskellige udvalg. 

Udvalgene kan bestå af menige medlemmer af klubben, hvor en fra bestyrelsen er tovholder. 

Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar overfor generalforsamlingen. 

Kassereren skal varetage og sørge for foreningens økonomi, samt sørge for at kontingent indgår rettidigt. 

Det reviderede regnskab skal forelægges på det sidste afholdte bestyrelsesmøde førend generalforsamlingen  og skal underskrives af den samlede bestyrelse. Regnskabsperioden 1.1. – 31.12. 

Stk. 1. 

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. 

Stk. 2. 

2 bestyrelsesmedlemmer, der er i familie eller samlevende, kan ikke tegne klubben. 

 • 6.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år. For børn under 15 år gælder det, at forældrene har stemmeret med en stemme pr. barn – dog således, at hver person kun kan stemme en gang. 

 • 7.

Medlemskabet er åbent for alle, der betaler kontingent efter gældende regler. 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Restance højest 3 måneder, derefter karantæne. 

 • 8.

Medlemmer, der deltager i klubbens arrangementer, er pligtige til at rette sig efter de ansvarlige ledere. 

 • 9.

Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne, hvis ovenstående regler ikke overholdes, dog kan vedkommende forlange sin sag optaget på en ordinær generalforsamling. 

 • 10.

Klubben kan ikke opløses, så såfremt 15medlemmer ønsker den opretholdt. 

I tilfælde af klubbens ophør, henlægges klubbens ejendele til start af ny klub. 

Klubbens evt. formue hensættes på spærret konto. 

Såfremt der ej er op / startet ny klub indenfor 5 år fordeles formue og ejendele til almen lignende foreninger i gamle Nr. Åby Kommune. 

 • 11.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Stk. 1. 

Klubben har ingen forpligtelser for mulige ulykkestilfælde, hvad enten disse måtte indtræffe under træning eller i konkurrence. 

 • 12.

Forandringer af disse love kan kun ske, når der på en generalforsamling afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor, dog mindst 15 stemmer. 

Vedtaget  Nr. Åby d. 7. April 2017.